Trestní právo je tzv. právním odvětvím ultima ratio, tedy odvětvím, jehož instituty by měly být aplikovány pouze v těch nejzávažnějších případech. Bylo-li proti Vám zahájeno trestní stíhání, či byla-li Vám naopak trestnou činností způsobena škoda či nemajetková újma, pak se na mě neváhejte obrátit. V rámci trestního práva se věnuji následujícímu:

Právní pomoc při podání vysvětlení – Trestní řád zaručuje každému, kdo má Policii ČR podat vysvětlení, právo na právní pomoc – lhostejno, zda jde o svědka, či o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu. Úkolem advokáta, který se účastní podání vysvětlení, je zejména dohlédnout na zákonnost celého úkonu, a dále klientovi radit či mu vše potřebné vysvětlit. Jste-li proto předvolán/a policejním orgánem k podání vysvětlení, pak vždy důkladně zvažte, zda by nebylo vhodné požádat o přítomnost advokáta.

Obhajoba – Bylo-li proti Vám zahájeno trestní stíhání, pak máte v rámci práva na obhajobu právo na obhájce. Obhájcem přitom může být pouze advokát. Obhájce si může obviněný buď zvolit, nebo mu může být ustanoven soudem – to však pouze v některých případech (typicky u obvinění ze spáchání trestného činu, jehož horní hranice trestní sazby převyšuje 5 let).

Volbu obhájce není radno podcenit – nastavení té správné strategie obhajoby je totiž klíčem k odvrácení těch nejhorších možných následků, ideálně tedy odvrácení odsouzení, či v závažných případech odvrácení odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Ani v případech, kdy je vina obviněného evidentní či kdy obviněný vinu uznává, není vše ztraceno. V takovém případě je mým cílem dosáhnout toho, aby se klient trestu zcela vyhnul a trestní stíhání bylo podmíněně či zcela zastaveno, případně aby byla uzavřena dohoda o vině a trestu a mému klientovi byl uložen trest co nejnižší. Samozřejmostí je, aby obhájce poukazoval na veškeré polehčující okolnosti a zajistil tak svému klientovi v rámci trestního procesu co nejpříznivější postavení.

Věnuji se obhajobě fyzických i právnických osob, a to v souvislosti s veškerými druhy trestné činnosti.

Zastupování poškozeného – Podobně jako obviněný má i osoba, které byla trestným činem způsobena škoda či nemajetková újma (poškozený), právo na pomoc advokáta. Ten v trestním řízení vystupuje jako zmocněnec a jeho úkolem je hájit zájmy svého klienta a případně se též domáhat toho, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obviněnému povinnost k náhradě způsobené škody. Zmocněnec osoby poškozené má v trestním procesu obdobné postavení jako obhájce osoby obviněné – má právo být přítomen všem vyšetřovacím úkonům, klást otázky svědkům a obviněnému atd. Poškozený sice může náhradu způsobené škody uplatnit i občanskoprávní žalobou, avšak uplatnění tohoto nároku v trestním řízení se jeví jako výhodnější – poškozený nemusí platit soudní poplatek, nenese důkazní břemeno, břemeno tvrzení atd.

Neváhejte se na mě proto obrátit, byla-li Vám trestným činem způsobena škoda či nemajetková újma.

Compliance – zákonem č. 418/2011 Sb., byla zavedena trestní odpovědnost právnických osob. Platí tak, že spáchá-li fyzická osoba trestný čin, může být paralelně s touto fyzickou osobou odsouzena i osoba právnická, může-li jí být tato trestná činnost přičitatelná. Právnická osoba je trestně odpovědná za trestné činy, které byly spáchány v jejím zájmu, nebo i jen v rámci její činnosti, spáchal-li tento trestný čin její statutární orgán, ale třeba i její zaměstnanec, a dokonce i osoba v obdobném postavení zaměstnance.

Právnická osoba se však může této trestní odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, aby spáchání trestného činu zabránila. A právě pod toto úsilí spadá pojem, který se v praxi označuje jako compliance program.

Správně nastavený compliance program má zabránit tomu, aby byla právnická osoba v budoucnu trestně odpovědná za trestné činy spáchané jejími zaměstnanci či dalšími v zákoně uvedenými osobami. Správný compliance program by měl být tvořen několika instrumenty sloužícími k co možná největší prevenci kriminality. Mezi tyto instrumenty typicky spadá pravidelné školení zaměstnanců, zřízení orgánu pro přijímání hlášení zaměstnanců obsahujících podezření na páchání trestné činnosti, ale též etický kodex společnosti a obdobné dokumenty. Vlastní compliance program by v každém případě měla mít každá společnost.

Právnickým osobám poskytuji služby spočívající buď v revizi a aktualizaci, resp. zlepšení stávajícího compliance programu, nebo v tvorbě zcela nového compliance programu. Každé společnosti sestavuji compliance program na míru s tím, že nejprve analyzuji míru rizika spáchání té které trestné činnosti, a podle toho navrhuji přijetí konkrétních mechanismů, pomocí nichž by měla být prevence kriminality uvnitř společnosti na co možná nejvyšší míře, a které by v případě spáchání trestného činu fyzickou osobou měly osobu právnickou trestní odpovědnosti zcela zbavit.