Občanské právo

Občanské právo je nejširším právním odvětvím, které upravuje záležitosti každodenního života. Spadá pod něj typicky příprava a tvorba smluv, jakož i řešení sporů z nich vyplývající, spory o vlastnické právo, náhrada škody či nemajetkové újmy, převody nemovitostí a jiné.

Trestní právo

Trestní právo je tzv. právním odvětvím ultima ratio, tedy odvětvím, jehož instituty by měly být aplikovány pouze v těch nejzávažnějších případech. Bylo-li proti Vám zahájeno trestní stíhání, či byla-li Vám naopak trestnou činností způsobena škoda či nemajetková újma, pak se na mě neváhejte obrátit.

Správní právo

Správní právo obsahuje bezpočet právních podoblastí, pro které je charakterizující jednání se správními orgány, tedy lidově řečeno, s úřady. V rámci správního práva poskytuji právní zastoupení v přestupkovém řízení, a to včetně dopravních přestupků, jakož i v jiných správních řízeních, jako např. ve stavebním řízení aj.

Ústavní a mezinárodní právo Z oblasti práva ústavního svým klientům nejčastěji poskytuji právní služby spočívající v sepsání ústavní stížnosti a zastupování v řízení před Ústavním soudem ČR. Vždy je však třeba mít na paměti, že Ústavní soud ČR posuzuje pouze to, zda v předcházejícím řízení došlo k zásahu do ústavně zaručeného práva (typicky do základních lidských práv), zatímco skutkový stav již Ústavní soud ČR nepřezkoumává. Před podáním ústavní stížnosti proto vždy pečlivě zvažuji, zda se v řízení zásah do některého z ústavně zaručených práv vyskytl, a teprve podle toho podání ústavní stížnosti doporučuji či nedoporučuji.

Švýcarské právo

Jako jeden z mála českých advokátů se zabývám právem švýcarským, které jsem vystudoval na Univerzitě Curych ve Švýcarsku. Poskytuji proto právní poradenství v oblasti švýcarského práva, dále pak poskytuji právní služby švýcarským občanům v oblasti práva českého, přičemž jsem schopen díky znalosti obou právních řádů poukázat na relevantní rozdíly mezi švýcarským a českým právem a tyto rozdíly vyjasnit.