Jsem samostatný advokát specializující se zejména na právo občanské a trestní. V rámci práva občanského se zabývám především zastupováním v soudních řízeních, smluvní agendou a nemovitostmi, v rámci práva trestního pak obhajobou fyzických i právnických osob, jakož i zastupováním poškozených v trestním řízení. Právní služby nicméně poskytuji i v oblasti práva pracovního, správního, ústavního a mezinárodního. Jako jeden z mála advokátů v České republice se specializuji na právo švýcarské.

Právo jsem vystudoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem po ukončení řádného magisterského studia následně dosáhl titulu doktora práv (JUDr.). Paralelně s tím jsem studoval rovněž na Právnické fakultě Univerzity Curych ve Švýcarsku, kde jsem dosáhl titulu magistra práv (MLaw).

Advokacii se věnuji od roku 2015, kdy jsem začal pracovat v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. Zde jsem nasbíral první cenné zkušenosti spočívající též v poskytování právních služeb v cizích jazycích. Následně jsem působil v přední české advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák. Zde jsem měl na starosti především agendu spornou, tedy zastupování klientů před soudy, obhajobu atd. V roce 2021 jsem složil advokátní zkoušku, následně jsem otevřel vlastní advokátní kancelář a začal vykonávat advokacii samostatně.

Právní služby poskytuji v jazyce českém, anglickém, německém a polském – dorozumím se též francouzsky a rusky.

Mým klientům jsem tak schopen poskytnout komplexní právní služby zahrnující, s ohledem na mou jazykovou výbavu, též zastupování v přeshraničních sporech, přípravu a tvorbu cizojazyčné smluvní dokumentace, poskytování právních služeb v cizím jazyce atd.