Občanské právo je nejširším právním odvětvím, které upravuje záležitosti každodenního života. Spadá pod něj typicky příprava a tvorba smluv, jakož i řešení sporů z nich vyplývající, spory o vlastnické právo, náhrada škody či nemajetkové újmy, převody nemovitostí a jiné. V oblasti občanského práva poskytuji zejména následující právní služby:

Právní analýza – Při prvním kontaktu s klientem si nejprve vyslechnu, co jej trápí. Následně problematiku právně analyzuji, a to buď ústně, nebo, jde-li o spor obzvláště složitý či přeje-li si to klient, vyhotovím písemné právní stanovisko. V rámci právní analýzy klientovi vždy vysvětlím, jak na jeho věc pohlíží zákon a jaké jsou jeho šance na úspěch v případném soudním sporu. Není v mé povaze hnát klienta do předem prohraného sporu. Pokud vidím, že šance klienta na úspěch je malá či žádná, předem jej na riziko prohry důrazně upozorním. Koneckonců, ani mě nebaví vést zbytečný, nesmyslný či předem prohraný spor. Naopak, pokud šance na vyřešení problému je, vždy doporučuji tu variantu, kterou považuji za nejvhodnější pro mého klienta.

Mimosoudní vyjednávání – Jako advokát se vždy snažím problém vyřešit nejprve bez pomoci soudů. Věřím, že vyřešení věci bez nutnosti obracet se na soud je pro klienta řešením nejvhodnějším, a to hned z několika důvodů. Zatímco soudní řízení může leckdy být zdlouhavé, finančně nákladné a pro klienta značně stresující, lze mimosoudním jednáním spor vyřešit rychle a úsporně. V neposlední řadě je důležité také to, že dobrovolnou dohodou se často podaří zcela narovnat a obnovit i dosud narušené rodinné či obchodní vztahy mezi stranami. To se o soudním řešení sporu, kde téměř vždy neúspěšná strana považuje rozsudek za nespravedlnost a křivdu, říct bohužel nedá.

Proto vždy, když za mnou klient přijde, se nejprve snažím přijít na možnost vyřešení věci bez nutnosti zásahu soudu. Přitom samozřejmě primárně dbám na zájmy mého klienta. Leckdy se mi podaří přijít na řešení, které se ukáže býti výhodným pro obě strany, čímž je problém vyřešen k plné spokojenosti všech. Se souhlasem klienta proto nejprve kontaktuji protistranu, kterou vyrozumím o převzetí právního zastoupení a vyzvu ji k dobrovolnému splnění její povinnosti. Umožňuje-li to situace a souhlasí-li s tím klient, navrhnu zároveň i smírné vyřešení sporu a vyzvu protistranu k jednání o smíru. Poté může následovat jednání o mimosoudním vyřešení sporu, které může být zakončeno buď dobrovolným splněním povinnosti protistrany vůči mému klientovi, nebo uzavřením dohody. Považuji-li to za vhodné, tj. vyhodnotím-li např. dohodu uzavřenou formou soukromé listiny za rizikovou pro mého klienta, zajistím také schválení takové dohody soudem či uzavření dohody formou notářského zápisu.

Zastupování v soudním řízení – Ne všechny spory se bohužel podaří vyřešit mimosoudně – ať už z důvodu, že protistrana nekomunikuje, odmítá plnit či má na věc zcela odlišný názor. Pak nezbývá než podat žalobu k příslušnému soudu. V takovém případě jsem připraven hájit zájmy mého klienta před soudem nekompromisně a tvrdě, ať už jde o zaplacení pohledávky, určení, komu náleží vlastnické či jiné právo, vyklizení nemovitosti, náhradu škody atd. Přitom nepodceňuji ani ty spory, které se na první pohled jeví jako banální, jasné či jednoduché. Vždy soudu předkládám veškeré důkazy a tvrzení, a to s cílem prokázat, že právě můj klient je v právu. V případě potřeby bojuji za zájmy klienta prostřednictvím opravných prostředků u vyšších soudních instancí, přičemž mám zkušenosti i se zastupováním před Nejvyšším soudem a Ústavním soudem.

Smlouvy – Mnoho lidí se zdráhá obrátit se s žádostí o přípravu smlouvy na advokáta, snad z obavy o nákladnost takového kroku. Z praxe přitom vím, že kvalitně a odborně sepsanou smlouvou lze do budoucna předejít problému, který může vyústit až v soudní spor. Paradoxně pak za advokátem chodí často ti, kteří se zdráhali investovat do odměny advokáta za přípravu smlouvy a kterým následně vznikla z neodborně sepsané smlouvy újma či jsou dokonce v důsledku takové smlouvy žalováni před soudem, byť by celková odměna za přípravu smlouvy advokátem byla pouhým zlomkem nákladů následného soudního řízení, nemluvě o stresu s tím souvisejícím.

Zajišťuji pro své klienty přípravu smluv kupních, darovacích, nájemních a bezpočtu dalších. Každou smlouvu přitom připravuji individuálně. Při přípravě smlouvy nehledím pouze na dosažení účelu smlouvy, ale snažím se předvídat i veškerá budoucí rizika, která by ze smlouvy potenciálně mohla vyvstat. Při přípravě smlouvy proto vždy dbám i minimalizace těchto rizik. Platí přitom, že správně sepsanou smlouvou lze většině potenciálních rizik zcela předejít. Vždy dbám toho, aby byla smlouva sepsána k plnému prospěchu mého klienta.

Nemovitosti – Agenda nemovitostí zahrnuje předně převody vlastnického práva. V tomto směru pro své klienty připravuji kupní, směnné či darovací smlouvy. Dále klienty zastupuji v řízení před katastrálním úřadem, neboť na rozdíl od věcí movitých dochází k převodu vlastnického práva k nemovitosti až vkladem do katastru. V neposlední řadě poskytuji advokátní úschovu, což je jeden z nejbezpečnějších způsobů složení a zaplacení kupní ceny, ne-li nejbezpečnější způsob vůbec.

V oblasti nemovitostí se dále zabývám věcnými právy, tedy zejména služebnostmi (věcnými břemeny) či zástavním právem. Bohaté teoretické i praktické zkušenosti mám s právem stavby. Právo stavby, které stavebníkovi umožňuje postavit stavbu na cizím pozemku, aniž by pozemek musel kupovat a aniž by se vlastníkem stavby stal vlastník pozemku, je institutem poměrně novým, dosud plně nevyužitým, avšak nesmírně užitečným. Věnuji se zřizování věcných práv, jejich dobrovolnému či nedobrovolnému omezování či rušení, jakož i sporům vyplývajících z věcných práv.

V souvislostí s nemovitostmi řeším dále vady nemovitostí, zjevné či skryté, a vymáhám práva mých klientů z vad nemovitostí u soudu.

Konečně se zabývám také spory o nemovitosti, tedy spory o to, komu nemovitost patří, kdo v ní má či nemá právo bydlet atd. V případě, že nemovitost obývá osoba neoprávněná, mé klienty zastupuji v řízeních o vyklizení nemovitosti.